WSKAZÓWKI EDYTORSKIE

Publikacja po konferencji:
Po wstępnej recenzji nadesłanych artykułów, zostaną one przekazane do redakcji czasopism naukowych z obszaru tematyki konferencji. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną one opublikowane. Autorzy o wynikach recenzji zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Referaty prosimy przesyłać do dnia 10 czerwca 2018 r. na adres
e-mail: uniwersalizmpracy@gmail.com zgodnie z przedstawionymi poniżej wytycznymi.

Wytyczne do publikacji:

  • Artykuł należy przygotować w języku polskim lub angielskim.
  • Tekst należy przygotować w edytorze MS Word z zastosowaniem czcionki Times New Roman, rozmiar  12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, marginesy – 2.5 cm, tekst wyjustowany.
  • Maksymalna ilość znaków ze spacją w przygotowywanym artykule to 20 000 wraz z przypisami
    i bibliografią.
  • Obowiązuje standard redagowania przypisów (w formie odsyłaczy bibliograficznych) i bibliografii ustalony przez American Psychological Association – APA.

Wzór przypisów:
a) publikacja 1 autora:
Nazwisko autora (data) tekst.
Przykład:  Kowalski (2010) stwierdza, że…
Badania wskazują, iż… (Kowalski, 2010).

b) publikacja 2 autorów:
Zawsze należy podać nazwiska obu autorów i datę publikacji.
Przykład: Jak sugerują Kowalski i Nowak (2014)…
Badania wskazują, iż… (Kowalski,  Nowak, 2014).

c) publikacja 3-5 autorów:
Przywołując pracę po raz pierwszy należy podać nazwiska wszystkich autorów, rozdzielając
je przecinakami i stawiając spójnik „i” pomiędzy dwoma ostatnimi nazwiskami.
Przykład: Jak sugerują Nowak, Kowalski i Kliś (2014) …
Badania (Nowak, Kowalski i Kliś, 2014) wskazują, iż…
Przy kolejnych odwołaniach do tej samej pracy można zastosować określenie ”i współpracownicy”.

d) publikacja 6 i więcej autorów:
Należy wymienić nazwisko tylko pierwszego autora, zarówno gdy praca cytowana jest po raz pierwszy jak i w późniejszych przywołaniach.

e) powołując się na kilka prac należy wymienić je alfabetycznie, według nazwiska autora.

f) powołując się na kilka prac tego samego autora, wydanych w tym samym roku, po dacie podajemy oznaczenia a,b.c.

Bibliografia
Bibliografia powinna być stworzona alfabetycznie.
Wzór tworzenia zapisu bibliograficznego:

a) dla książki:
Nazwisko/Nazwiska autora/-ów, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
np. Pikuła, N.G. (2015). Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

b) dla książki napisanej pod redakcją:
Nazwisko/Nazwiska,I (red.) (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
np. Gerlach, R. Kulpa-Puszczyńska, A. Tomaszewska-Lipiec, R. (red.) (2008). Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

c) rozdziału w pracy zbiorowej:
Nazwisko/Nazwiska, I. (rok). Tytuł rozdziału. W:  Nazwiska (red.), Tytuł książki (strony rozdziału). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Waloszek, D. (2005). Przedszkole jako podstawa szkoły promującej rozwój człowieka. W: J. Kuma,
J. Morbitzer (red.), Edukacja – szkoła – nauczyciele: promowanie rozwoju dziecka, (s. 184-191). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

d) artykuł w czasopiśmie:
Nazwisko/Nazwiska, I (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika, strony artykułu.
Furmanek, W. (2015). Problematyka języka pedagogiki (pracy). Labor et Educatio, 3/2015, 11-30.
Jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapisu bibliograficznego.

e) źródła internetowe:
Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom(nr), strony. Pozyskano z: tu wpisać adres strony www.

Jeśli cytowany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopiśmie, rozdziałem w książce czy też książką należy podać autora, datę publikacji, tytuł, informację o stronie skąd został pobrany tekst. 

Struktura artykułu:
1. Imię i nazwisko Autora
2. Afiliacja Autora
3. Tytuł artykułu w języku polskim
4. Tytuł artykuły w języku angielskim
5. Tekst właściwy z podziałem na śródtytuły
6. Streszczenie w języku polskim
7. Słowa klucz w języku polskim
8. Streszczenie w języku angielskim
9. Słowa klucz w języku angielskim
10. Bibliografia